جزئیات خبر

تحلیل تکنیکال شکربن 21 آبان

شکربن به شرط عبور ازمقاومت415-420 به نظر پرچم می باشد باهدف پیش بینی شده...حدضرر390. 


 

printrating
  نظرات کاربران