جزئیات خبر

تحلیل تکنیکال کروی 23 آبان

کروی احتمال خروج از مثلث ورسیدن به اهداف پیش بینی شده وحتی بالاترنیز درمیان مدت هست(ئاگرایی های مثبت نیز مشاهده می شود.)...حدضرر260.


 

printrating
  نظرات کاربران