جزئیات خبر

تحلیل تکنیکال سهگمت 24 آبان

سهگمت کف کانال صعودی شواهد رشد مشاهده می شود.(واگرایی مثبت والگوی هارمونیک صعودی)اهداف کوتاه به ترتیب پیش بینی شده اند. 


 

printrating
  نظرات کاربران