جزئیات خبر

تحلیل تکنیکال ولیز 24 تیر

ولیز باتوجه به موج شماری سهم دربلندمدت میتوان انتهای موج2 وشروع موج 3راپیش بینی کردوباعبور ازمقاومت ها انتظار اهداف مشخص شده راداشت البته هدف موج 3 بالاترازقله ماژورقبل(265تومان )میباشد.


 

printrating
  نظرات کاربران