جزئیات خبر

تحلیل تکنیکال قشیر 21 تیر

قشیر درمیانه کانال صعودی بابرخوردبه حمایت کف چنگال وتشکیل واگرایی های مثبت قیمت وزمان وباتوجه به الگوی کوسه درنموداربلند مدت می توان انتظار هدف 300-324رابرای سهم داشت.


 

printrating
  نظرات کاربران