جزئیات خبر

تحلیل تکنیکال توریل 29 فروردین

توریل ازکف دوکانال شروع به صعود درقالب روند صعودی کرده واهداف میان مدت به ترتیب مشخص شده است.


 

printrating
  نظرات کاربران