جزئیات خبر

تحلیل تکنیکال قمرو 30 فروردین

قمرو باتوجه به حرکت نموداردربلند مدت می توان گفت سهم درموج 3 بلند مدت به سرمی برد باهدف میان مدت حداقل 600 وحتی فراتر ...مقاومت مهم سرراه 400 می باشد که باتوجه به سرعت حرکت سهم وزیاد شدن شیب حرکت میتواند از آن عبور کند.


 

printrating
  نظرات کاربران