جزئیات خبر

تحلیل تکنیکال قشیر 30 فروردین

قشیر باتوجه به افزایش شیب حرکتی کانال صعودی می توان هدف سهم را درمیان مدت300پیش بینی کرد.مهمترین مقاومت سرراه 250 می باشد که احتمال عبور از آن باتوجه به قدرت حرکت زیاد می باشد.


 

printrating
  نظرات کاربران