شاخص ها
 شاخص ها:
 
عنوان شاخصمقدار%تغییربیشترین مقدارزمان بیشترین مقدارکمترین مقدارزمان کمترین مقدار
شاخص كل 98,675(0/14)(142/50)98,813098,73900:
شاخص كل تابلو اصلي 70,307(0/34)(240/70)70,541070,37300:
شاخص كل تابلو فرعي 208,9930/21430/50209,0340208,57200:
شاخص صنعت 87,374(0/01)(6/50)87,374087,37400:
شاخص ميانگين قيمت 50 شركت (SAX) 215,229(0/01)(28/80)215,2290215,22900:
50 شركت فعالتر (WAX) 215,229(0/01)(28/80)215,2290215,22900:
استخراج زغال سنگ 1,567(0/32)(5/10)1,56701,56700:
كشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن 6,2210/000/006,22106,22100:
استخراج كانه هاي فلزي 21,2670/012/4021,267021,26700:
استخراج سايرمعادن 12,0580/000/0012,058012,05800:
منسوجات 1,2630/000/001,26301,26300:
دباغي، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش 2,0180/000/002,01802,01800:
محصولات چوبي 50,9570/000/0050,957050,95700:
محصولات كاغذي 10,329(0/17)(18/00)10,329010,32900:
انتشار و چاپ و تكثير 209,6930/000/00209,6930209,69300:
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي 367,908(0/03)(122/70)367,9080367,90800:
لاستيك و پلاستيك 19,7220/000/4019,722019,72200:
فلزات اساسي 60,304(0/04)(23/10)60,304060,30400:
ساخت محصولات فلزي 23,3810/000/5023,381023,38100:
ماشين آلات و تجهيزات 16,0880/2743/6016,088016,08800:
ماشين آلات دستگاههاي برقي 479,435(0/02)(81/80)479,4350479,43500:
ساخت راديو تلويزيون و دستگاهها و وسايل ارتباط 1,909(0/02)(0/30)1,90901,90900:
وسايل اندازه گيري پزشكي و اپتيكي 10,2440/000/0010,244010,24400:
خودرو و ساخت قطعات 16,864(1/78)(305/70)16,864016,86400:
ساير وسايل حمل و نقل 1,1250/000/0000000:
مبلمان و مصنوعات ديگر 2730/000/0000000:
قند و شكر 9,1510/6155/709,15109,15100:
شركتهاي چند رشته اي صنعتي 9,3960/000/009,39609,39600:
محصولات غذايي و آشاميدني بجز قند و شكر 3,5000/000/103,50003,50000:
مواد و محصولات دارويي 8,6760/054/208,67608,67600:
محصولات شيميايي 6,2180/3622/206,21806,21800:
پيمانكاري صنعتي 9200/000/0000000:
رايانه و فعاليتهاي وابسته به آن 12,2850/000/2012,285012,28500:
خدمات فني و مهندسي 723(0/22)(1/60)723072300:
انبوه سازي، املاك و مستغلات 6680/000/00668066800:
كاشي و سراميك 1,8170/6511/801,81701,81700:
سيمان، آهك و گچ 5870/020/20587058700:
ساير محصولات كاني غير فلزي 2,3470/4510/502,34702,34700:
سرمايه گذاريها 2,059(0/05)(1/00)2,05902,05900:
بانكها، موسسات اعتباري و ساير نهادهاي پولي 5830/000/00583058300:
ساير واسطه گري هاي مالي 2,2270/000/102,22702,22700:
حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات 3,7720/000/103,77203,77200:
واسطه گري هاي مالي 133,981(0/01)(14/40)133,9810133,98100:
استخراج نفت و گازخام 3920/000/00392039200:
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي 4,711(0/02)(1/00)4,71104,71100:
 
     جزئيات
 شاخص كل در 01/11/1396 ,0915   بازار : باز